englishslovensky

ÚEO SAV je akreditovaným pracoviskom pre školenie vo vedných odboroch:

 7.1.15 - ONKOLÓGIA

opis študijného odboru (materiál Akreditačnej komisie)

Dokumenty k doktorandskému štúdiu www.fmed.uniba.sk/index.php

 

 4.2.4 - GENETIKA

opis študijného odboru (materiál Akreditačnej komisie)

Dokumenty k doktorandskému štúdiu www.fns.uniba.sk/index.php 

-----------------------------------------------------------------------------------

Témy pre doktorandské štúdium 2015 - 2019

Odbor onkológia, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu LF UK, viac

(interná forma)

školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Cell-directed enzyme/prodrug therapy in advanced metastatic models.


(interná forma)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Konštitutívne a indukované poškodenie DNA v hematopoetických bunkách pre posúdenie rizika a optimalizáciu liečby detskej leukémie.

 

Odbor genetika, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu PriF UK viac

(interná forma)

školiteľ: RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.

Epigenetické zmeny v regulácii epiteliálno-mezenchymálneho prechodu v nádoroch prsníka.

 

(interná forma)

školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.

Úloha proteinkináz v regulácii segregácie chromozómov.

 

(interná forma)

školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.

Identifikácia a funkčná analýza substrátov proteínkináz využitím "shokat" mutantov.

 

(interná forma)

školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Zlúčeniny selénu a ich metabolizmus vedúci k toxicite u kvasiniek.

 

(interná forma)

školiteľ: RNDr. Katarína Kozics, PhD.

Stanovenie biologickej aktivity esenciálnych olejov.

 

(interná forma)

školiteľ: RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.

Štúdium rezistencie ľudských nádorových buniek a možnosti jej reverzie.

 

(interná forma)

školiteľ: Mgr. Andrea Bábelová, PhD.

Mechanizmy účinku nanočastíc zlata a oxidu železa na vybrané typy buniek obličky.

 

(interná forma)

školiteľ: Mgr. Eva Horváthová, PhD.

Hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov.

-----------------------------------------------------------------------------------

Témy pre doktorandské štúdium 2014 - 2018

Odbor onkológia, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu LF UK, viac

(externá forma)

školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Vnútrobunková signalizácia cez receptory rastových faktorov v ľudských nádorových bunkách metastatického melanómu.


(interná forma)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Biomarkery pre hodnotenie rizika vzniku nádorových ochorení pri nízkych dávkach žiarenia.

 

Odbor genetika, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu PriF UK viac

(interná forma)

školiteľ: RNDr. Ivana Fridrichová, CSc.

DNA metylačné profily v metastázujúcich karcinómoch prsníka.

 

(interná forma)

školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.

Úloha proteinkináz v regulácii segregácie chromozómov.

 

(interná forma)

školiteľ: Ing. Ľuboš Čipák, PhD.

Funkcia posttranslačných modifikácií v posttranskripčnej úprave.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Témy pre doktorandské štúdium 2013 - 2017

2. kolo prijímacích skúšok na LF UK, odbor onkológia, 19. augusta 2013, viac

(interná forma 2013 - 2017)

školiteľ: MUDr. Ján Lakota, CSc.

Význam mikroprostredia v procese liečby mnohopočetného myelómu.

-----------------------------------------------------------------------------------

1. kolo prijímacích skúšok na LF UK, odbor onkológia

Odbor onkológia, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu LF UK, viac

(interná forma 2013 - 2017)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Radiačne indukované preleukemické génové fúzie hematopoetických kmeňových bunkách.

 

(interná forma 2013 - 2017)

školiteľ: RNDr. Eva Marková, CSc.

Účinky ionizačného a neionizačného žiarenia v ľudských kmeňových bunkách.

 

(interná forma 2013 - 2017)

školiteľ: RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Štúdium účinku exozómov na indukciu apoptózy v bunkách karcinómu prsníka.

 

Odbor genetika, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu PriF UK viac

(interná forma 2013 - 2017)

školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Post-transkripčné modifikácie a ich úloha pre regulácií ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Témy pre doktorandské štúdium 2012 - 2016


Odbor onkológia, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu LF UK, viac

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: RNDr. Miroslava Matúšková, PhD.

školiteľ špecialista: RNDr. Zuzana Kozovská, PhD.

Štúdium účinnosti génovej terapie sprostredkovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami na chemorezistentné nádorové bunky.

 

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

Molekulárna signalizácia medzi nádorovým mikroprostredím a ľudskými nádorovými bunkami karcinómu prsníka.

  

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

školiteľ špecialista: RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD.

Génová terapia metastatickej choroby prostredníctvom geneticky modifikovaných mezenchýmových stromálnych buniek.

 

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Posúdenie relatívnej biologickej účinnosti protónového lúča pre klinické účely.

  

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Preleukemické klony a DNA oprava v kmeňových bunkách.

 

 (externá forma 2012 - 2016)

školiteľ: doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc.

Modelovanie nádorovej hypoxie pomocou bunkových systémov s nádor špecifickými genetickými defektami.

 


Odbor genetika, prihlášky sa podávajú v podateľni Dekanátu PriF UK viac

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

Regulácia opravy dvojvláknových zlomov DNA v kvasinkách

 

(interná forma 2012 - 2016)

školiteľ: RNDr. Alena Gábelová, CSc.

Mechanizmus internalizácie nanočastíc do bunky

 

Valid HTML 4.01 Transitional