Anotácia

Názov projektu: Identifikácia prediktívnych epigenetických biomarkerov pre karcinómy prsníka
Akronym: EPIMARKERS
Evidenčné číslo: APVV 0076-10
Doba riešenia: 05/2011 – 05/2014
Žiadateľská organizácia: Ústav experimentálnej onkológie SAV
Spoluriešitelia: Lekárska fakulta univerzity komenského BA, Slovenská zdravotnícka univerzita BA


Karcinómy prsníka predstavujú najčastejšie nádorové ochorenie u žien a tvoria 28.9% všetkých prípadov. Ľudské nádory sú zapríčinené akumuláciou nielen genetických zmien, ale aj epigenetických abnormalít vrátane hyper- and hypometylácie DNA a zmenenej modifikácie histónov s následnou remodeláciou chromatínu. Tieto zmeny vedú k deregulácii transkripčnej aktivity mnohých génov. Novšie štúdie ukázali, že hodnotenie metylácie DNA v promótoroch špecifických génov predstavuje významný potenciál na zlepšenie včasnej diagnostiky nádorov, predikciu prognózy a odpovede na liečbu. V predloženom projekte budeme hodnotiť metyláciu DNA v 11 génoch pre reguláciu rastu, invazivity a metastázovania (ESR1, PGR, RASSF1A, SOCS1, SYK, APC, CDH1, TIMP3, ADAM23, CXCL12 a BRMS1) pomocou novej kvantitatívnej metódy, pyrosekvenovaním. Metylačné profily asociované s inhibíciou proteínovej expresie budeme korelovať s viacerými klinicko-patologickými parametrami. Odhalenie signifikantného vzťahu hladiny DNA metylácie so stupňom agresivity nádorov prsníka môže viesť k identifikácii nových prediktívnych epigenetických biomarkerov pre uvedené ochorenie.